فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کشت بر عملکرد گياه ريحان (Ocimum basilicum) تحت آبياري کامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کشت بر عملکرد گياه ريحان (Ocimum basilicum) تحت آبياري کامل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به شتاب گرفتن کاهش منابع آبی، امروزه کشاورزان بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارایه راهحلهای ساده، عملی و زود بازده در رابطه با حفظ منابع آبی دارند. از جمله این راه حل ها ارایه بهترین تاریخ کشت برای هر محصول در منطقهی تحت کشت است. لذا با توجه به این که شهرستان پاکدشت در استان تهران، مرکز عمده تولید سبزیجات در این استان است، هدف از انجام این پژوهش ارایه بهترین تاریخ کشت گیاه ریحان از نظر عملکرد، در این منطقه بوده است. بدین منظور آزمایشات مزرعهای در سه تیمار T1، T2 و T3 در سه تاریخ با فاصلهی ده روز از هم تحت آبیاری کامل اجرا شد. در طی دوره رشد هر تیمار 24 بار زیست توده اندازهگیری و نتایج سه تیمار مورد مقایسه قرار گرفت. محاسبات آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیریهای تکراری در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد گیاه ریحان در سطح احتمال 5 درصد معنادار است.

لینک کمکی