فایل رایگان بررسي پوشش خشک چيني ريپ رپ در ديواره آب بندانهاي شرق استان مازندران (مطالعه موردي: آب بندان هاي عمرانلو، کلباد و کوپچي از شهرستان گلوگاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پوشش خشک چيني ريپ رپ در ديواره آب بندانهاي شرق استان مازندران (مطالعه موردي: آب بندان هاي عمرانلو، کلباد و کوپچي از شهرستان گلوگاه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آب بندان یکی از مهمترین منابع ذخیره آب برای اراضی شالیزاری در استان مازندارن است. از مهمترین عوامل تخریب آب بندانها فرسایش دیواره در اثر برخورد امواج است آب بندانهای شرق استان مازندران به خصوص شهرستان گلوگاه که دارای بافت لومی شنی هستند تحت تاثیر امواج، تخریب به مراتب شدیدتری نسبت به دیگر نقاط استان دارند. در این تحقیق به بررسی وضعیت دیواره های شرقی سه آب بندان عمرانلو، کلباد و کوپچی واقع در شهرستان گلوگاه که در معرض برخورد امواج بوده پرداخته شد. قسمتی از دیواره شرقی آب بندان عمرانلو که در سال 97 مورد مرمت قرار گرفت به دلیل کامل نبودن اجرای خشک چینی ریپ رپ دچار فرسایش شده. دیواره آب بندان کلباد هم به دلیل اصولی اجرا نشدن و استفاده از سنگهایی با جنس و ابعاد نامناسب مورد تخریب شدید قرار گرفتهاست، اما دیواره شرقی آب بندان کلباد به دلیل اجرای اصولی ریپرپ و ابعاد و جنس مناسب سنگهای استفاده شده در آن پایدار بوده و با کمترین فرسایش دیواره در اثر برخورد امواج همراه بوده است. نتایج این مقایسه نشان میدهد اجرای ریپرپ روی دیواره آب بندانهای شهرستان گلوگاه از مهمترین عوامل پایداری دیواره آب بندان است و عدم وجود ریپرپ در این مناطق احتمال فرسایش دیواره و حتی تخریب آب بندان را به دنبال دارد.

لینک کمکی