فایل رایگان بررسي تاثير رژيمهاي کم آبياري بر توزيع رطوبت خاک در آبياري قطره اي-نواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رژيمهاي کم آبياري بر توزيع رطوبت خاک در آبياري قطره اي-نواري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده از روشهای آبیاری قطره ای برای گیاهان زراعی از جمله ذرت افزایش پیدا کرده است. در روش آبیاری قطره ای نواری فاصله نوارهای آبیاری از یکدیگر و فاصله قطره چکانها باید به نحوی انتخاب شود که نوار پیوسته ای از خاک مرطوب در امتداد ردیف کشت ایجاد شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر کم آبیاری قطره ای بر نحوه توزیع رطوبت در خاک تحت کشت ذرت علوفه ای دو ردیفه پرداخته شده است. تیمارهای مورد بررسی شامل آبیاری کامل با تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه و تیمارهای کم آبیاری با تامین %80 و %60 نیاز آبی گیاه بودند. پایش رطوبت در عمق صفر تا 100 سانتیمتری خاک توسط دستگاه پروفایل پروب 8 ساعت قبل و بعد از آبیاری در وسط دو ردیف کشت و روی خط کشت صورت گرفت. نتایج نشان داد که اعمال کم آبیاری باعث کاهش عرض نوار خیس شده در طول لترال میشود ضمن اینکه اعماق پایین تر خاک در محدوده توسعه ریشه گیاه نیز به حد مطلوب (ظرفیت زراعی) مرطوب نمیشود و آب کافی در اختیار گیاه قرار نمی گیرد. در حالی که در تیمار آبیاری کامل بررسی تغییرات رطوبت قبل و بعد از آبیاری نشان داد که نوار خیس شده دارای عرض مطلوب در عمق توسعه ریشه گیاه میباشد.

لینک کمکی