فایل رایگان بررسي تغييرات اقليمي کشور در سه دهه اخير بر اساس شاخص دومارتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات اقليمي کشور در سه دهه اخير بر اساس شاخص دومارتن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت منابع آب در هر منطقه بستگی به شرایط اقلیمی آن منطقه دارد. نوسانات جوی در مناطق مختلف در دوره های طولانی مدت میتواند به صورت موقت یا دایمی شرایط اقلیمی یک منطقه را دستخوش تغییرات نماید. بنابراین بررسی شرایط اقلیمی میتواند به مدیریت بهتر منابع آب کمک نماید. در این پژوهش به بررسی شرایط اقلیمی کشور در سه دهه اخیر پرداخته شده است. برای این امر از شاخص دومارتن استفاده شد و داده های بارش و دما در 137 ایستگاه سینوپتیک کشور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سالهای 1985 تا 1994، نیمه شرقی کشور در اقلیم خشک و نیمه غربی عمدتا در اقلیم نیمه خشک و شمال غرب کشور و سواحل دریای خزر در اقلیم مرطوب بوده است. اما در دو دوره بعدی تا سال 2014، شرایط در نیمه شرقی ثابت و با گذشت زمان مناطق غربی نیز به اقلیم خشک اضافه شده است. این امر با نتایج تحقیقات قبلی در زمینه کاهش بارش در دو دهه گذشته همخوانی دارد.

لینک کمکی