فایل رایگان بررسي تغييرات کيفيت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات کيفيت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

برای پیشبینی عکس العمل قابل انتظار رودخانه بر اثر ورود آلاینده ها، استفاده از مدلهای ریاضی ضروری است. این مدلها قادرند آثار بارگذاریهای موجود و آتی را شبیه سازی نموده و مدیران و مسئولان را در تصمیم گیری های خود یاری نمایند. رودخانه بالیخلی چای به عنوان منبع اصلی تامین آب برای مصارف خانگی، شرب و کشاورزی اردبیل دارای اهمیت زیادی است. اولین گام در راستای حفاظت از این رودخانه، آگاهی همه جانبه از تغییرات کیفی آن میباشد. برای این منظور، در این پژوهش از مدل ریاضی QUAL2Kw برای شبیه سازی کیفی رودخانه بالیخلی چای استفاده شد. به منظور اجرای مدل، اطلاعات لازم برای سالهای 1397-96 از اداره کل محیط زیست استان اردبیل تهیه شد. داده های مورد نیاز مدل به دو دسته تقسیم شدند، که از دسته اول (آذر تا دی (1396 در واسنجی مدل و از دسته دوم (خرداد تا تیر (1397 به منظور صحت سنجی مدل استفاده شد. در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی، ضریب همبستگی بین داده های اندازه گیری شده و نتایج شبیه سازی شده در همه پارامترها بالای 90 درصد شد. در ادامه، پارامترهای نیترات و اکسیژن محلول موجود در رودخانه بالیخلی چای به وسیله مدل شبیه سازی و ارزیابی شد. نتایج حاصل از صحتسنجی نشان داد مدل تطابق نسبتا خوبی با واقعیت دارد و با توجه به مطالعات و بررسیهای به عمل آمده، اهم منابع و مراکز آلوده کننده رودخانه بالیخلی چای را میتوان فاضلابهای رودخانه نیر چای دانست.

لینک کمکی