فایل رایگان بررسي تفاوتهاي ديدگاه پيوند آب – انرژي – غذا و رويکرد مديريت يکپارچه منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تفاوتهاي ديدگاه پيوند آب – انرژي – غذا و رويکرد مديريت يکپارچه منابع آب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت و نیازهای مربوط به آن و همچنین توسعه اقتصادی باعث افزایش فشار بر منابع آب، انرژی، غذا، زمین و سایر منابع طبیعی شده و محدودیت ذاتی این منابع، لزوم استفاده بهینه از این منابع را روز به روز بیشتر کرده است. با افزایش فشار مصرف بر منابع، و با وجود روابط پیچیده و اثرات متقابلی که منابع بر یکدیگر دارند، لزوم نگرشی نو در شناسایی و تحلیل این روابط برای پایداری منابع ارزشمند آب، خاک، انرژی و ... غیرقابل انکار است. در نتیجه مفهوم جدیدی با عنوان همبست یا پیوند آب – انرژی - غذا بهوجود آمد که در کنار مدیریت یکپارچه منابع آب قرار گرفت. ولی این دو در برخی کاربردها، به جای هم در نظر گرفته شده و تمایزی بین این دو در نظر گرفته نمیشود و یا در برخی موارد یکی را ناقض دیگری میدانند. در این پژوهش، این دو مفهوم بررسی خواهد شد.

لینک کمکی