فایل رایگان بررسي خرده نواحي اقليمي در ايران مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خرده نواحي اقليمي در ايران مرکزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پهنه بندی خرده نواحی و شناخت مهمترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر ناحیه، یکی از راه های شناخت، خرده نواحی اقلیمی است. برای دریافت شناخت صحیح و جامع از خرده نواحی اقلیمی ایران مرکزی، پهنهبندی اقلیمی با روشهای نوین آماری مانند تحلیل عاملی و خوشه بندی انجام شد. به این منظور، تعداد 15 متغیر اقلیمی از 15 ایستگاه سینوپتیک ایران مرکزی منتخب گردید. نتایج حاصل از بررسی با روش تحلیل عاملی نشان داد که اقلیم منطقه مورد مطالعه متاثر از چهار عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: بارشی، دما، رطوبت و توفان تندری. در بین کلیه عوامل اقلیمی استخراجی، عامل بارشی با تبیین 35/08 درصد واریانس کل داده ها، مهمترین نقش را در تعیین مرزبندی خرده نواحی اقلیمی منطقه داشته و همچنین عامل توفان تندری با حدود 8/80 درصد واریانس کل داده ها، کمترین اهمیت را در بین تمام عاملها داراست. در مجموع نتایج حاکی از آن است که این چهار عامل حدود 86/20 درصد رفتار اقلیمی را در منطقه ایران مرکزی توجیه نمودهاند. نتایج حاصله از تحلیل خوشه ای روی چهار عوامل اقلیمی وجود چهار خرده نواحی اقلیمی را در منطقه مورد مطالعه نشان داد.

لینک کمکی