فایل رایگان بررسي روشهاي مختلف برآورد تبخير - تعرق با روش فائو پنمن مانتيث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روشهاي مختلف برآورد تبخير - تعرق با روش فائو پنمن مانتيث :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

معادله فائو پنمن مانتیث بهعنوان یک روش استاندارد برای تعیین تبخیر–تعرق گیاه مرجع، از طرف سازمان خوار و بار جهانی (FAO) توصیه شده است. این روش پارامترهای زیادی را در رابطه با تبخیر– تعرق از جمله تشعشع خالص، درجه حرارت هوا، کمبود فشار بخار و سرعت باد بررسی میکند. در این پژوهش برای برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل تعداد 10 مدل شامل انواع مدلها اعم از دمایی، تشعشعی و ترکیبی، TRAJKOEC) و(IRMAK انتخاب شد در نهایت نتایج تبخیر-تعرق بهدست آمده از روشهای مذکور با مقادیری که از روش فائو پنمن مانتیث حاصل شده بود مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل فائو پنمن مانتیث اغلب نتایج بهتری نسبت به مدلهای دیگر ارایه داد و این حقیقت استفاده از معادله فائو پنمن مانتیث را تاکید میکند حتی اگر داده های کامل هواشناسی در دسترس نباشند. میتوان نتیجه گرفت که روشهای اولیه اندازهگیری تبخیر- تعرق پتانسیل مانند ایرمک دقیق نبوده و نواقص زیادی دارند و همچنین در مقایسه با روش پنمن مانتیث که بهعنوان روش مرجع انتخاب شده است، روش تراجوکویچ دقیق تر میباشد.

لینک کمکی