فایل رایگان بررسي سريهاي زماني بارش و تبخير و روند آنها در حوضه آبريز دز (مطالعه موردي روستاي آب باريک شهرستان اليگودرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سريهاي زماني بارش و تبخير و روند آنها در حوضه آبريز دز (مطالعه موردي روستاي آب باريک شهرستان اليگودرز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی سریهای زمانی بارش در دوره آماری 1348-96 و تبخیر در دوره آماری 1368-94 و روند آنها در روستای آب باریک شهرستان الیگودرز، در حوضه ی رودخانه ی دز میباشد. برای این منظور تغییرات بلند مدت سریهای زمانی مورد نظر با استفاده از آزمون تحلیل روند شامل آزمون ناپارامتری من-کندال، شیب خط روند با روش تخمینگر سن و روش رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد شیب خط رگرسیون متغیر بارش برابر با 1/031 است و با توجه به مثبت بودن این مقدار، روند تغییرات بارش افزایشی بوده و به طور میانگین در منطقه آب باریک الیگودرز هر سال در حدود 1/031 میلیمتر افزایش بارش وجود داشته است. همچنین، شیب خط رگرسیون متغیر تبخیر برابر با 3/043 است و با توجه به مثبت بودن این مقدار، روند تغییرات تبخیر افزایشی بوده و بهطور میانگین در منطقه آب باریک الیگودرز هر سال در حدود 3/043 میلیمتر افزایش تبخیر وجود داشته است. با توجه به اینکه آماره کندال Z متغیر بارش برابر با 1/13 است، روند بارش در منطقه آب باریک الیگودرز مثبت میباشد. اما چون مقدار سطح معناداری به دست آمده ( (0/259 بزرگتر از سطح خطای 0/05 است، در نتیجه این روند افزایشی معنادار نمی باشد. همچنین، با توجه به اینکه آماره کندال Z متغیر تبخیر برابر با 2/86 است، روند تبخیر در منطقه آب باریک الیگودرز مثبت میباشد و چون مقدار سطح معناداری بهدست آمده (0/004) کوچکتر از سطح خطای 0/05 است، در نتیجه این روند افزایشی معنادار میباشد.

لینک کمکی