فایل رایگان بررسي عملکرد ANN و CropWat در شبيه سازي منابع و مصارف آب متاثر از تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد ANN و CropWat در شبيه سازي منابع و مصارف آب متاثر از تغيير اقليم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش تغییرات جریان ورودی به مخزن زاینده رود و تغییرات نیاز آبی شبکه پایاب آن با در نظر گرفتن تغییر اقلیم در دو بازه زمانی (2040-2069 ) و (2070-2099) مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی دما و بارندگی تحت سناریوی اقلیمی A2 و با استفاده از مدل HadCM3 بهدست آمده و همچنین تاثیرات این تغییر بر مصارف کشاورزی با استفاده از مدل CROPWAT و نیز رواناب ورودی به مخزن با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) شبیه سازی میشود. نتایج نشاندهنده کاهش 17/8 و 19/4 درصدی رواناب ورودی به مخزن به ترتیب در دوره (2040-2069) و (2070-2099) نسبت به دوره پایه و همچنین افزایش نیاز آبی کشاورزی به میزان 16 و 17/6 درصدی به ترتیب برای سالهای (2040-2069) و (2070-2099) میباشد.

لینک کمکی