فایل رایگان بررسي نوسانات اقليمي در کاهش سطح پوشش برف گستره ي شمال البرز مرکزي با استفاده از تکنيک هاي سنجش ازدور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نوسانات اقليمي در کاهش سطح پوشش برف گستره ي شمال البرز مرکزي با استفاده از تکنيک هاي سنجش ازدور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

برف یکی از ریختهای مهم بارش و پارامتر کلیدی در تراز انرژی تابشی زمین و سامانه های اقلیمی بهشمار میرود که سپیدایی و ظرفیت گرمایی بالای آن، اثر مستقیمی روی گرمایش مناطق کوهستانی دارد و هر گونه تغییر در گسترهی پوشش آن اثر مستقیمی روی تغییرات چرخه آب و انرژی دارد. از این رو بررسی نوسانات اقلیمی و سطح پوشش برف به دلیل اینکه با اقلیم زمین و تغییرات اقلیمی مرتبط است، ضروری میباشد. به این منظور در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهای MODIS، از شاخص پوشش برفی NDSI محدوده سطح پوشش برف منطقه مورد مطالعه مشخص شد که پوشش برف در سالهای اخیر روند کاهشی را نشان میدهد. نتایج حاصل از بررسی روند سریهای زمانی دما و بارش در مقیاس سالانه نشان داد که روند میانگین دمای سالانه افزایشی و روند مجموع بارش سالانه کاهشی است. همچنین نتایج همبستگی میان هر یک از عوامل اقلیمی و سطح پوشش برف گسترهی البرز شمالی مرکزی طی سالهای مورد مطالعه در سطح معنیداری 0/05، مشخص شد که فقط میان میانگین سالانه دما رابطه منفی معنیدار قوی وجود دارد. در نتیجه با افزایش دما مقدار انباشت و گستره ی پوشش برف منطقه در 18 سال اخیر به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

لینک کمکی