فایل رایگان بررسي يکنواختي توزيع کپسولهاي رسي متخلخل در دو فشار مختلف و در زمانهاي مختلف آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي يکنواختي توزيع کپسولهاي رسي متخلخل در دو فشار مختلف و در زمانهاي مختلف آبياري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در یک کشور خشک مانند ایران، در سالهای اخیر بهدلیل وجود مشکلات آبی، توجه و گرایش به روش آبیاری زیرسطحی سفالی (کوزهای)، توسط کشاورزان، کارشناسان و محققان افزایش یافته است . اگرچه این روش آبیاری یک روش آبیاری سنتی میباشد، اما میتوان با ایجاد تغییرات و تمهیداتی در این روش آبیاری، از این روش به منظور تامین آب کافی برای کشت محصول بهره جست. یکنواختی توزیع آب یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده کارایی سیستمهای آبیاری زیرسطحی میباشد. در این پژوهش ضریب یکنواختی کریستیانسن (UC) و یکنواختی توزیع (DU) در سیستم آبیاری کوزهای با استفاده از کپسولهای رسی مورد بررسی قرار گرفت. این سیستم آزمایشی با دو تیمار فشار 0/5 بار و 0/15 بار، در سه کرت بهصورت تصادفی و در سه زمان 1)، 1/5 و 2 ساعت) آبیاری به اجرا درآمد. نتایج حاصله با استفاده از نرمافزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اندازهگیریها نشان داد ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع، در تیمارهای فشار آبیاری و مدت زمان انجام آبیاری، دارای تفاوت معنیداری نبودند. بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس مشخص شد که بیشترین ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع بین نمونه ها مربوط به آبیاری با فشار 0/5 بار بود و همچنین با مقایسه میانگین اثر ساعات مختلف آبیاری در ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع در سطح احتمال پنج درصد به روش LSD مشخص شد که بیشترین میزان ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع، در آبیاری به مدت 2 ساعت اتفاق افتاد.

لینک کمکی