فایل رایگان بهره برداري ازآببندان تحت شرايط تغيير ابعاد براي انجام کشت دوم برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهره برداري ازآببندان تحت شرايط تغيير ابعاد براي انجام کشت دوم برنج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آب بندانها از مهمترین منابع آبی در شمال کشور برای تامین آب کشاورزی میباشد که با کنترل روانابها در فصول غیر زراعی و استفاده از آبهای ذخیره شده در هنگام نیاز حداکثری نقش بسزایی در رونق و توسعه اراضی شالیزاریمناطق خود دارد. آببندانها با وجود دارا بودن مساحت زیاد اما به دلیل عمق کم، حجم ذخیره پایینی دارد. در این پژوهش پس از بررسی وضعیت موجود آببندان روستای لاریم و اراضی آبخور از آن مشخص شد که حق آبه 600 هکتار از اراضی پاییندست توسط این آب بندان تامین میشود. با توجه به رونق کشت دوم در منطقه در سالیان اخیر شرایط افزایش حجم این مخزن جهت ذخیرهسازی بیشتر آب برای تامین آب مورد نیاز کشت دوم بررسی شد.

لینک کمکی