فایل رایگان بهره برداري بهينه از منابع آب سد جاميشان با استفاده از مدلهاي لينگو و ويپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهره برداري بهينه از منابع آب سد جاميشان با استفاده از مدلهاي لينگو و ويپ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

بحرانهای زیست محیطی و کمبود شدید منابع آب مهمترین چالش حال و آینده است که به دلیل گسترش دامنه آن بشر را به چاره اندیشی برای مبارزه با آن وادار نموده است. بنابراین بهره برداری پایدار و اقتصادی از منابع سرزمین، به ویژه منابع آب ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این پژوهش که در حوضه سد جامیشان در استان کرمانشاه انجام یافت، بهینه سازی (خطی) و شبیه سازی سد جامیشان به کمک نرم افزارهای لینگو و ویپ بود. همچنین شاخصهای پایداری منابع آب با استفاده از خروجی مدل ویپ در محیط اکسل محاسبه شد. در هر دو نرم افزار دو نیاز زیست محیطی و کشاورزی لحاظ شد. نتایج نشان داد که به دلیل تفاوت در محاسبه حجم تبخیر در نرم افزار لینگو نیاز زیست محیطی به طور کامل تامین میشود اما در نرم افزار ویپ نیاز زیست محیطی به مقدار 5 درصد کمبود دارد و نیاز کشاورزی در این مدل کمبود کمتری نسبت به لینگو دارد. در نهایت نتایج دو رویکرد بهینه سازی و شبیه سازی در بهره برداری از مخزن سد جامیشان تقریبا یکسان بوده و حدود یک درصد تفاوت دارد.

لینک کمکی