فایل رایگان بهينه سازي ابعاد سازه حفاظت ساحلي شيبدار پله اي براي حداقل بالاروي موج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي ابعاد سازه حفاظت ساحلي شيبدار پله اي براي حداقل بالاروي موج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پدیده بالاروی موج از دیواره های ساحلی از موضوعات مهمی است که همواره به عنوان پارامتری تاثیرگذار در طراحی آنها مطرح است. اغلب مدلسازیهای انجام شده در زمینه مطالعه بالاروی موج بر مبنای روشهای آزمایشگاهی بوده است و مدلسازی عددی بالاروی موج به نسبت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پدیده بالاروی و همچنین روگذری موج عامل بسیاری از تخریبها در سازه های ساحلی در گذشته و حال بوده است و در صورت زیاد بودن حجم روگذری، باعث عدم آرامش در حوضچه و عدم امکان بهره برداری از قسمت بالای دیواره ساحلی میشود. در این پژوهش از مشخصات واقعی یک مدل آزمایشگاهی که نتایج آن موجود بود استفاده شده است. با استفاده از داده های آزمایشگاهی شبیه سازی عددی انجام شد و نتایج کامل صحت سنجی شده است. سپس در ادامه سعی شد که بدون تغییر در ارتفاع و طول کل دیواره ساحلی، فقط ابعاد پله تغییر کند تا بتوان با استفاده از تغییرات پله بهترین حالت برای محاسبه عددی برای کاهش بالاروی موج بهدست آید. نتایج عدد فرود نشان میدهد که کمترین مقدار عدد فرود برای حالتهایی است که از تعداد کمتری پله در طول و ارتفاع یکسان استفاده شده است. بنابراین تعداد کم پله ها را میتوان به عنوان عاملی برای کاهش جریان بحرانی مد نظر قرار داد.

لینک کمکی