فایل رایگان بهينه سازي شبکه چاه هاي مشاهدهاي دشت دهگلان با استفاده از روشهاي کريجينگ و وزن دهي معکوس فاصله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي شبکه چاه هاي مشاهدهاي دشت دهگلان با استفاده از روشهاي کريجينگ و وزن دهي معکوس فاصله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در مدیریت آبخوانها، آگاهی از وضعیت سطح پیزومتریک آب امری اجتناب ناپذیر است. سالانه زمان و هزینه زیادی صرف اندازهگیری ارتفاع آب در پیزومترها میشود. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی شبکه داده برداری سطح آب زیرزمینی دشت دهگلان که یکی از بزرگترین دشتهای استان کردستان است، انجام شده است. به این منظور ازداده های 41 حلقه چاه پیزومتری مربوط به شهریورماه 1395 و روشهای کریجینگ و وزندهی معکوس فاصله استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده که با در نظر گرفتن حدود 11 درصد خطا، کریجینگ عادی و عام بهصورت مشابه در بین روشهای به کار رفته، عملکرد بهتری داشته اند. با استفاده از کریجینگ ساده با پذیرفتن همان مقدار خطا تنها 4 پیزومتر میتوانند حذف شوند . در این بین وزن دهی معکوس فاصله بدترین نتایج را داشته به طوری که حتی بدون حذف هیچ پیزومتری مقدار خطای تخمین به طور قابل ملاحظه ای بالاتر است. بر این اساس از 41 چاه مورد بررسی با حذف پیزومترهای شماره 40، 17، 8، 20 و 19 میتوان سطح آب را به خوبی تخمین زد و در زمان و هزینه ها صرفهجویی کرد.

لینک کمکی