فایل رایگان پهنه بندي اقليمي شمال غرب با استفاده از روش تحليل عاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي اقليمي شمال غرب با استفاده از روش تحليل عاملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پهنه بندی آب وهوایی و شناخت نواحی همگن اقلیمی امری ضروری جهت آمایش سرزمین و برنامه ریزیهای منطقه میباشد. با توجه به تنوع محیطی، به ویژه تنوع آب و هوا حاکم بر منطقه شمال غرب ، در این پژوهش به پهنه بندی اقلیمی این منطقه پرداخته شد. برای این منظور از داده های میانگین سالانه 21 مولفه آب وهوایی در 34 ایستگاه سینوپتیک منطقه با دوره آماری مشترک 13 ایستگاه (2017-1987)، استفاده شده است. روش مورد استفاده تحلیل عاملی میباشد. در تحلیل عاملی با اعمال روش مولفه های 18 عنصر اقلیمی در 4 عامل خلاصه شدند. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارت از عامل بارش، فشارسطح ایستگاه، رطوبت اتمسفر، سرمایش میباشند. این عوامل در مجموع 99,33 درصد رفتار اقلیمی را تبیین میکنند.

لینک کمکی