فایل رایگان پهنه بندي کيفي منابع آب زيرزميني دشت خرم آباد با استفاده از روشهاي زمين آمار و GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي کيفي منابع آب زيرزميني دشت خرم آباد با استفاده از روشهاي زمين آمار و GIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اطلاع از میزان و تغییرات غلظت عناصر و خواص فیزیکو- شیمیایی آبهای زیرزمینی و تهیه نقشه های پهنه بندی آنها، نقش اساسی در مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی را ایفا کرده و بر این اساس، اتخاذ راهکارها ی مناسب جهت جلوگیری از آلودگی بیش از حد در آبخوان یک منطقه را ضروری می نمایاند. در این پژوهش به منظور پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت خرم آباد در یک دوره ی آماری 12 ساله (1385-1397) به کمک بهترین روش، تخمینگر زمین آماری انجام شد. در این راستا، ابتدا منابع آماری موجود سطح آب زیرزمینی جمع آوری و بانک اطلاعاتی تهیه شد. پس از کنترل کیفیت و صحت آمار و اطمینان از همگنی و نرمال بودن آنها، از روشهای مختلف میانیابی روش کریجینگ معمولی و کریجنگ ساده و روش عکس فاصله (IDW) با توانهای یک تا سه، (RBF) با مدلهای گوسی، نمایی، دایره ای استفاده شد و بعد بهترین روش میانیابی با استفاده از دو معیار ME)، (RMSE به عمل آمد. سپس نقشه های مکانی آنها در محیط Arcmap 10,3 ترسیم شد. نتایج نشان داد که واریوگرام به عنوان مدل برازش شده به ساختار فضایی برای پارامتر EC در هر دو سال 1385 و 1397 از مدل کروی و واریوگرام برای پارامتر CL در سال 1385 از مدل نمایی و در سال 1397 از مدل کروی پیروی میکند و برای پارامتر EC در سال 1385 و 1397روش کریجینگ معمولی با مدل نمایی و برای پارامتر CL در سال 1385 و 1397 روش RBF مدل مولتی کوادریک معکوس بهترین روش از بین روشهای زمین آماری و قطعی نامبرده به دلیل کمترین خطا میباشد.

لینک کمکی