فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از مدل ترکيبي موجک برنامه ريزي بيان ژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از مدل ترکيبي موجک برنامه ريزي بيان ژن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اطلاع از کمیت آب جهت برنامه ریزی و مدیریت مصرف آن، اهمیت پیشبینی جریان را با استفاده از داده های موجود (داده های ثبت شده ی پیشین) در منابع آب نشان میدهد. بهدلیل خطاها و عدم قطعیت های موجود در سری زمانی داده ها، استفاده از تبدیل موجک برای تجزیه و شناسایی داده ها و هوش مصنوعی برای مدلسازی در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در این پژوهش روش ترکیبی موجک-بیان ژن (WGEP) برای پیش بینی جریان رودخانه ی خشکرود واقع در شرق استان گیلان و از رودخانه های حوضه ی دریای کاسپین، با استفاده از داده های 24 ساله ی دبی روزانه از سال آبی 1369-70 تا سال آبی 1392-93 مورد بررسی قرار گرفته است. از نقطه نظر تاریخی موجک هار و با استفاده از شواهد نظری موجک دوبشی جهت تجزیه و گسسته سازی داده ها انتخاب و برای سطوح تجزیه ی مختلف به کار گرفته شده است. در ادامه نیز نتایج مدل سازی داده های دبی روزانه ی رودخانه ی خشک رود با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن و همچنین روش ترکیبی موجک برنامه ریزی بیان ژن ارایه شد. نتایج حاصل به وضوح حکایت از برتری نتایج روش ترکیبی WGEP بر روش منفرد GEP دارد.

لینک کمکی