فایل رایگان تاثير آبياري تناوبي بر انتقال نمک و پتاسيم در خاک اراضي شاليزاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آبياري تناوبي بر انتقال نمک و پتاسيم در خاک اراضي شاليزاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آب یکی از نهاده های اصلی کشت برنج محسوب میشود. به منظور بررسی اثر آبیاری تناوبی بر انتقال نمک و پتاسیم در خاک این پژوهش در لایسیمتر بر روی برنج رقم هاشمی با اعمال دوره خشک و غرقاب در سال زراعی 1398در دانشگاه گیلان انجام شد. هدایت الکتریکی و غلظت پتاسیم توسط عصاره گیرهای نصب شده در اعماق مختلف خاک در طول آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مقدار میانگین هدایت الکتریکی در ابتدا و انتهای آزمایش بهترتیب در عصاره گیر بالای لایه سخت بهترتیب 780 و 1014 دسیزیمنس بر متر، در عصاره گیرهای بین لایه سخت و زهکش به طور میانگین به ترتیب 956 و 1232 و در عصاره گیرهای هم تراز زهکش به طور میانگین بهترتیب 791 و 995 بود. اعماق مختلف خاک رفتارهای مختلفی در تجمع املاح در شرایط اعمال دوره خشک و غرقاب داشت به طوری که در عمق 30 سانتیمتری افزایش 5 درصدی و در عمق تراز زهکش 70) سانتیمتری) کاهش 2 درصدی دوره خشک نسبت به دوره غرقاب مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده در عصاره گیر بالای لایه سخت، بین لایه سخت و زهکش و هم تراز با زهکش در آخرین دوره غرقاب، غلظت پتاسیم به ترتیب 6، 18 و 46 درصد افزایش یافت. اما اثر دوره خشک نسبت به دوره غرقاب بر غلظت پتاسیم محلول خاک بیشتر بود. بنابراین آبیاری تناوبی بر انتقال و تجمع املاح و غلظت پتاسیم در اعماق مختلف خاک در اراضی شالیزاری موثر است و نیاز است اعمال دوره های تر و خشک با مدیریت اصولی تری صورت گیرد.

لینک کمکی