فایل رایگان تاثير کاربري کشاورزي بر عملکرد سيلاب دشت رودخانه تجن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کاربري کشاورزي بر عملکرد سيلاب دشت رودخانه تجن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سیلابدشتها به واسطه نزدیکی به ساحل رودخانه و نیز داشتن عرض زیاد و خاک حاصلخیز همواره از جنبه های مختلف تفریحی، تجاری، کشاورزی و مسکونی مورد توجه بودهاند. حریم رودخانه و سیلابدشتها بهدلیل خاک مناسب برای کشاورزی و دسترسی به آب آبیاری بسیار مورد توجه بشر برای کاربری کشاورزی میباشد. با توجه به اهمیت تاثیر عملکرد سیلابدشتها بر عملکرد مجرای رودخانه به بررسی تاثیر کشاورزی بر عملکرد سیلابدشت رودخانه تجن پرداخته شد. برای بررسی تاثیر کشاورزی در منطقه بر عملکرد سیلابدشت رودخانه تجن، از بازدید میدانی و نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که کشاورزی در سیلابدشت رودخانه تجن بر کیفیت آب رودخانه، اکوسیستم طبیعی رودخانه اثرات نامطلوبی میگذارد و همچنین باعث افزایش قدرت تخریب رودخانه ها در مواقع سیلابیشدن میشود. وجود سموم و آفت کشها همچنین میتواند باعث از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و ایجاد گونه های مقاوم شود و همچنین کشاورزی در سیلابدشت میتواند باعث فروپاشی ساختار خاک، ایجاد فرسایش و کاهش تغذیه آبخوانها شود.

لینک کمکی