فایل رایگان تاثير کم آبياري بر شاخص سطح برگ گياه ذرت علوفه اي در آبياري قطره اي-نواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کم آبياري بر شاخص سطح برگ گياه ذرت علوفه اي در آبياري قطره اي-نواري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

استفاده از روشهای کم آبیاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. همچنین امروزه استفاده از روشهای آبیاری قطره ای باتوجه به مزیتهای آن برای گیاهان علوفهای مانند ذرت نیز گسترش یافته است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تاثیر کم آبیاری قطره ای بر شاخص سطح برگ گیاه ذرت علوفهای پرداخته شد. آزمایشات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل آبیاری کامل (تامین 100 درصد نیاز آبی) بهعنوان تیمار شاهد و تیمارهای کم آبیاری با سطوح %80 و %60 تامین نیاز آبی گیاه بودند. نتایج نشان داد که کاهش 20 و 40 درصدی در آب مصرفی بهترتیب باعث کاهش 14/8 و 29/5 درصدی حداکثر شاخص سطح برگ گیاه میشود. با توجه به اینکه شاخص سطح برگ گیاه موثر در عملکرد محصول میباشد میتوان نتیجه گرفت که کاهش سطح برگ منجربه کاهش عملکرد نهایی محصول خواهد شد که اگر تنش آبی در مراحل حساس گیاه اتفاق افتاده باشد، این کاهش محسوس تر میشود . بنابراین توصیه میشود در صورت استفاده از کم آبیاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب، حتیالامکان تنش خشکی را با توجه به مراحل فنولوژیکی گیاه اعمال کرد تا بتوان کمترین کاهش محصول یا بیشترین بهروری مصرف آب را داشت.

لینک کمکی