فایل رایگان تاثيرپذيري مقادير بارش از فازهاي پديده دورپيوند مادن-جوليان :(MJO) مطالعه موردي حوضه کشکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرپذيري مقادير بارش از فازهاي پديده دورپيوند مادن-جوليان :(MJO) مطالعه موردي حوضه کشکان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

نوسان های مادن جولیان چهره برتر تغییرپذیری زیرفصلی در سامانه های اقلیمی گستره های گرمسیری است و نقش پر رنگی بر رخداد بارش و پیشبینی آن دارد. تاثیر نوسانهای مادن جولیان بر بارشهای فصل سرد (دسامبر-می) حوضه آبریز کشکان بر پایه داده های روزانه 8 ایستگاه اندازه گیری بارش و نمایه نیرومندی بارش (TRI) مربوط به آنها در 37 سال (1979-2015) در این پژوهش ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که این حوضه همزمان با چیرگی فاز 7 و 8 (فاز فعال همرفتی MJO در گستره های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام) دارای بیشترین نیرومندی بارش و همزمان با چیرگی فاز 3 و 4 (شرق اقیانوس هند و بخشهای غربی اقیانوسیه) دارای کمترین نیرومندی بارش میباشد. هر چند نوسانهای مادن جولیان بر بارشهای این حوضه تاثیر دارد، با این حال بزرگی تاثیرات با توجه به فاز این نوسانها و گستره مورد ارزیابی متغیر میباشد.

لینک کمکی