فایل رایگان تحليل آماري بارندگيهاي منجر به سيلاب 27 اسفند 1397 استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل آماري بارندگيهاي منجر به سيلاب 27 اسفند 1397 استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این بررسی برای تحلیل بارندگیهای نیمه دوم اسفند 1397 در مازندران که منجر به سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها و آبگرفتگی و خسارات سنگین مالی و تلفات انسانی در شهرستانهای سیمرغ، ساری، نکا و سوادکوه شده است، از داده های روزانه بارندگی 9 ایستگاه سینوپتیک متعلق به سازمان هواشناسی در طول دوره آماری مورد مطالعه استفاده شد. ابتدا حداکثر بارندگیهای یک، دو و سه روزه مربوط به هرسال استخراج و سری های زمانی مربوط به تمام ایستگاه ها در طول دوره آماری ایجاد شد. همگنی داده ها در ایستگاه های مورد مطالعه با آزمون توالی انجام و دوره بازگشت بارندگیها با روش گامبل محاسبه و برای برآورد حداکثر بارشهای محتمل از روش اصلاحشده هرشفیلد استفاده شد. نتایج نشان میدهد که تمام سریهای زمانی بارندگی در سطح اعتماد %5 تصادفی و همگن میباشند. بالاترین دوره بازگشت بارشهای یک، دو و سه روزه مربوط به ایستگاه پل سفید بهترتیب برابر 150، 125 و 117 سال به دست آمد. با توجه به مقدار و روند بارشها در هفته پایانی سال 97 و همچنین دوره بازگشت بارندگیهای یک، دو و سه روزه در ایستگاه هایی که در پاییندست و یا مجاورتشان آبگرفتگی و سیلاب رخ داده، یکی از عوامل بروز آبگرفتگی و سیلاب را میتوان به این بارشها نسبت داد؛ بارندگیهای متوالی چند روزه در هفته آخر اسفند 97 باعث کاهش نفوذ آب در خاک شد که به همراه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی ضعیف تشدید سیل را سبب شده است. اختلاف بین حداکثر بارش محتمل برآورد شده و حداکثر بارش رخ داده در طول دوره آماری زیاد بوده، بیانگر آن است که در آینده ممکن است بارندگیهای بسیار شدیدتری روی دهد و خسارات بیشتری را موجب شود.

لینک کمکی