فایل رایگان تحليل منطقه اي منحني تداوم جريان براي زيرحوضه هاي آبخيز فاقد آمار (مطالعه موردي: محدوده مطالعاتي فومنات، استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل منطقه اي منحني تداوم جريان براي زيرحوضه هاي آبخيز فاقد آمار (مطالعه موردي: محدوده مطالعاتي فومنات، استان گيلان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای مهم در هیدرولوژی منحنی تداوم جریان (FDCs) میباشد. کوتاه بودن آمار ایستگاه ها و عدم وجود اطلاعات در حوضه های فاقد آمار چالشی اساسی در مسایل هیدرولوژی است. با هدف غلبه بر این چالش، این مطالعه در بیست و یک ایستگاه هیدرومتری مناسب در منطقه مطالعاتی فومنات انجام شد . سپس مقادیر دبیهای شاخص منحنی تداوم جریان Q10)، Q20، و... (Q95 در نظر گرفته شد. در ادامه، پس از شناسایی تاثیرگذارترین معیارها، بهترین روش خوشهبندی منطقه ای توسط دو شاخص دان و سیلهوت، بر اساس سه سناریو؛ پارمترهای موثر، دبیهای شاخص و مشترک (اجتماع دو سناریو)؛ با تعداد خوشه های متفاوت شناسایی شد. معادلات رگرسیونی بین مقادیر این دبیها با متغییرهای فیزیوگرافی، اقلیمی و کاربری اراضی به روش گام به گام بهدست آمد. برای ارزیابی مدل رگرسیونی بهدست آمده از آماره های رگرسیون استفاده شد . مقدار معیار نش- ساتکلیف این معادلات نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد، که رویکرد تحلیل منطقه ای با تشخیص حوضه های آبخیز همگن با افزایش کارایی و کاهش خطای مدل روبهرو بود.

لینک کمکی