فایل رایگان تعريف شاخصهاي ارزيابي هيدروليکي مديريت تحويل آب بر مبناي منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعريف شاخصهاي ارزيابي هيدروليکي مديريت تحويل آب بر مبناي منطق فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

عملکرد فنی یا هیدرولیکی هر شبکه آبیاری با توانایی آن در تحویل آب مورد تقاضا در زمان و مکان مناسب سنجیده میشود. بر این اساس، در ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سامانه های آبیاری، شاخصهای کفایت و راندمان، جهت بررسی میزان انطباق آب تحویلی با نیاز آبیاری محصولات و شاخصهای عدالت و اعتمادپذیری، برای تحلیل یکنواختی توزیع مکانی و زمانی آب زراعی تعریف شده اند. اما به جهت محدودیتهای ترکیب و طبقه بندی شاخصها در روشهای کلاسیک با تعیین مرزهای قطعی، قضاوت نهایی درباره عملکرد کلی مدیریت تحویل و توزیع آب در کانالهای آبیاری، بهویژه در کانالهای کوچک هدایت و توزیع آب با محدودیتهای اساسی مواجه است. لذا با توجه به قابلیت های استنتاج فازی و کاربردهای آن در انواع مسایل مهندسی و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان، در این پژوهش سعی شده است امکان استفاده از این الگو در ارزیابی شاخصهای عملکرد سیستم تحویل آب، ترکیب نتایج آنها جهت تعریف شاخص نهایی عملکرد هیدرولیکی و طبقه بندی عملکرد بر مبنای آن مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی