فایل رایگان رونديابي تغييرات اقليمي در ايستگاه سينوپتيک همدان با استفاده از مدل آماري SDSM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رونديابي تغييرات اقليمي در ايستگاه سينوپتيک همدان با استفاده از مدل آماري SDSM :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم باعث ایجاد تغییر در شرایط جوی در یک مکان یا شرایط خاص میشود و روی عوامل محیطی متعددی اثر می گذارد یعنی علاوه بر تاثیر مستقیم بر عوامل اقلیمی به صورت غیر مستقیم نیز بر روی عوامل اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و ... تاثیر گذار میباشد . تغییر اقلیم با بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی همچون تبخیر و تعرق میافزاید. به دلیل اهمیت تبخیر و تعرق در مدیریت منابع آب و برنامه ریزی کشاورزی، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تغییر اقلیم بر این فرآیند در ایستگاه سینوپتیک همدان در طی دوره پایه (1970-1999) و دوره های آتی (2011-2100) تحت تاثیر سناریوهای گزارش CMIP5 در مقیاس سالیانه پرداخته شده است. به منظور برآورد تبخیر و تعرق اقلیم آینده از مدل عمومی جو (GCM) CanESM2 تحت سناریوهای RcP2,6، RcP4,5 و RcP8,5 استفاده گردید. برای ریز مقیاسنمایی داده های مدل CanESM2 مدل آماری SDSM به کار برده شد. که نتایج نشان دهنده این بود، میانگین تبخیر و تعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای RcP2,6، RcP4,5 و RcP8,5 در دوره های مختلف آینده نسبت به دوره پایه افزایش مییابد. و از نتایج این مطالعه میتوان در مدیریت منابع آب، برنامهریزیهای تخصیص آب در بخش کشاورزی و شرب و مطالعات مربوط به بیلان آب در شرایط ایستگاه همدان استفاده نمود.

لینک کمکی