فایل رایگان شبيه سازي تغييرات دماي کمينه و بيشينه ايستگاه بابلسر در شرايط تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي تغييرات دماي کمينه و بيشينه ايستگاه بابلسر در شرايط تغيير اقليم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پدیده تغییر اقلیم با تاثیر بر متغیرهای اقلیمی، اثرات متفاوتی بر منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت و غیره دارد. این پژوهش با هدف پیشبینی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای دمای کمینه و دمای بیشینه ایستگاه بابلسر با استفاده از مدل SDSM تحت سناریوهای انتشار RCP2,6 و RCP8,5 برای سه دوره 2019-2040، 2041- 2070 و -2100 2071، انجام شد. یافته ها نشان داد مدل SDSM در شبیه سازی متغیرهای دمای کمینه و بیشینه از دقت قابل قبولی برخوردار است. به طور کلی برای تمامی دوره های آتی مورد مطالعه در ماه های فوریه، مارس، آوریل، می، ژوئن و جولای، تغییرات دمای کمینه و بیشینه تحت سناریوهای RCP2,6 و RCP8,5 در مقایسه با دوره پایه با افزایش همراه است. بررسی میانگین سالانه دمای کمینه و بیشینه نیز نشان میدهد که بهجز دوره 2019-2040، میانگین این دو متغیر تحت هردو سناریوی منتخب نسبت به دوره پایه افزایش مییابد.

لینک کمکی