فایل رایگان شبيه سازي و صحت سنجي سازه حفاظت ساحلي شيبدار پله اي در نرم افزار فلوتريدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي و صحت سنجي سازه حفاظت ساحلي شيبدار پله اي در نرم افزار فلوتريدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سازه حفاظت ساحلی شیبدار پله ای بر اساس آزمایشهای صورت گرفته در فلوم موج کوچک واحد علوم و تحقیقات به عنوان یک سازه موثر در کاهش بالاروی و روگذری موج عمل میکند. در ادامه نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی روش قدرتمندی جهت تکرار نتایج آزمایشگاهی فراهم مینماید. برای انجام این پژوهش از نرم افزار حجم محدود FLOW3D استفاده شده است که میتواند یکی از قویترین نرم افزارها در زمینه سیالات باشد. نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان بالاروی موج وقتی است که تعداد پله ها بیشتر باشد. البته پاشش موج هم میتواند در نتایج تاثیرگذار باشد. بنابراین میتوان گفت که با افزایش تعداد پله ها به طور قطع میزان بالاروی افزایش مییابد. همچنین از عدد فرود به عنوان یک پارامتر بیبعد برای معیار جریان زیر بحرانی و فوق بحرانی استفاده شده است. مقادیر عدد فرود کمتر از یک حالت زیر بحرانی و مقادیر بالاتر از یک حالت فوق بحرانی را میرساند.

لینک کمکی