فایل رایگان شبيه سازي هيدروگراف سيل به کمک مدل HEC-HMS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي هيدروگراف سيل به کمک مدل HEC-HMS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کارشناسان و متخصصان منابع آب همواره در پی آن بوده اند که بتوانند معادله بین مقادیر بارندگی و رواناب را در حوضه های آبخیز و در شرایط مختلف زمانی و مکانی بیابند. جهت برآورد سیلاب به ویژه در مناطق فاقد آمار میتوان از مدلهای هیدرولوژیکی بارش-رواناب استفاده کرد. هدف از این پژوهش محاسبه ی دبی اوج، حجم رواناب و زمان تاخیر به کمک مدل HEC-HMS در رودخانه جامیشان واقع در ایستگاه آبسنجی پیرسلمان (داده های مربوط به رگبار سال ( 1986 است. مقدار RMSE و MAE نتایج شبیه سازی شده و مشاهدهای هیدروگراف سیل با استفاده از روش SCS به ترتیب 1/8 و 1/3 به دست آمد که نشان داد این مدل توانایی لازم در برآورد پارامترهای مذکور را دارد.

لینک کمکی