فایل رایگان شناسايي و تحليل نظام مربوط به بهره وري آب در سطح مزرعه و گياه در استان قزوين با استفاده از مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و تحليل نظام مربوط به بهره وري آب در سطح مزرعه و گياه در استان قزوين با استفاده از مدل SWOT :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای نظام مربوط به بهره وری آب در سطح مزرعه و گیاه در استان قزوین با استفاده از مدل SWOT است. بر اساس نتایج بهدست آمده از پژوهش در سطح مزرعه و گیاه مسائل فنی نمود بیشتری نسبت به مسائل غیر فنی دارد و به طور کلی 8 نقطه قوت، 21 نقطه ضعف، 16 فرصت و 9 تهدید توسط کارشناسان ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش مهمترین نقطه قوت، تمایل کشاورزان برای استفاده از سیستمهای نوین آبیاری، با اهمیتترین نقطه ضعف، خرده مالکی و بهینه نبودن اندازه قطعات زراعی، با اهمیتترین فرصت در سطح دشت، امکان اصلاح برنامه ریزی آبیاری و امکان توسعه سیستمهای آبیاری نوین، مهمترین تهدید، عدم توجه به استفاده پایدار آب و خاک در سطح مزرعه است. میانگین اهمیت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دیدگاه کارشناسان به ترتیب شامل 3/3، 3/93، 3/75 و 4/13 است. لذا نقاط ضعف و تهدیدها بیشتر وجود دارند. در عرصه بهره وری آب نقاط ضعف و تهدیدها، توجه بیشتر کارشناسان بهره وری را معطوف خود ساخته است. همچنین انحراف معیار محاسبه شده برای نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها بهترتیب برابر 0/98، 0/74، 0/74 و 0/76 است. اختلاف نظر قابل توجه کارشناسان در تحلیل وضعیت بهره وری آب، ضرورت برگزاری نشستهایی برای بارش فکری و رسیدن به اجماع نظر در برنامه ریزیهای بهبود بهره وری آب را مطرح میسازد.

لینک کمکی