فایل رایگان لزوم مفهوم جامع و مشترک عدم قطعيت و ريسک در مديريت منابع آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لزوم مفهوم جامع و مشترک عدم قطعيت و ريسک در مديريت منابع آب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

کشور ایران با توجه به آمارهای بارندگی و موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته است، جزو کشورهای خشک در جهان محسوب میشود. از طرفی محرکان تغییرات همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز میتوانند اثرات مثبت و منفی مختلفی را در سامانه منابع آب داشته باشند. از اینرو لازم است تصمیماتی که مدیران و تصمیم گیران آبی در کشور اتخاذ میکنند صحیح و مناسب باشد. برای رسیدن به این هدف بایستی درک واضح و روشنی از تعاریف و نوع شناسی عدم قطعیت و در پی آن تعاریف ریسک برای مدیران و تصمیم گیران آبی وجود داشته باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تعاریف و انواع مختلف عدم قطعیت مورد بررسی قرار گیرد و یک تعریف مشترک برای عدم قطعیت ارایه شود. از طرفی عدم قطعیتهای موجود در بخشهای مختلف میتوانند با اثرگذاری روی هدف یا اهداف موجود در فرایندهای آبی باعث ایجاد ریسک شوند. به همین منظور در این تحقیق تعاریف مختلف ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی