فایل رایگان مروري بر تحليل اثرات دورپيوندهاي اقليمي بر ناهنجاري هاي دماي سطح آب درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر تحليل اثرات دورپيوندهاي اقليمي بر ناهنجاري هاي دماي سطح آب درياي خزر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت یکپارچه اکوسیستمهای دریایی در جهت کنترل و کاهش ریسک مخاطرات محیطی مسئلهای مهم و چالشبرانگیز میباشد. در این راستا تبیین بازخورد متغیرهای سطحی دریای خزر به الگوهای بزرگ مقیاس جو6ی امکان شناخت وضعیت کنونی و مطالعه در خصوص پیش بینیهای آینده را فراهم میسازد. با توجه به پیچیدگی ساز و کار اقلیم در مقیاسهای متفاوت زمانی، لزوم تحقیق در راستای آشکارسازی فرایندهای اثرگذار بر این تغییر و نوسانات ضرورت مییابد. نقش نوسانات اتمسفری بر رژیم حرارتی سطح آب دریاها همراه با پیامدهای ناشی از فعالیت انسان در مجاورت محیطهای دریایی مسئلهای قابل تامل در تغییر ساختار و کارکرد اکوسیستم آنها میباشد. مطالعات نشان میدهد به دنبال بی نظمی ورود رواناب رودخانه های اصلی حوضهی آبریز دریای خزر و نوسانات ایجاد شده در میانگین سطح تراز آب، تغییر در لایه بندی ستون آب و چگالی سطحی، شدت سرمای زمستان، تحولات جو 6ی درازمدت در سطح دریا و همچنین اختلالات ناشی از عوامل انسانی، تغییرات معنیداری بر رژیم حرارتی سطح آب این دریا به همراه داشته است. این مطالعه با هدف مرور بر تحقیقات صورت گرفته با محوریت بررسی اثرات دورپیوندهای اقلیمی بر ناهنجاریهای SST حوضه ی دریای خزر انجام شده است.

لینک کمکی