فایل رایگان مقايسه خشکسالي ها و ترسالي هاي استان کردستان با شاخص SPI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه خشکسالي ها و ترسالي هاي استان کردستان با شاخص SPI :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در همه ی شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره ی زمین به وقوع می پیوندد. در پژوهش حاضر با استفاده از سریهای زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، گسترش خشکسالی در سطح شهرستانهای استان کردستان طی سالهای 1338 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبه شاخص SPI نشان داد که استان کردستان یک سلسله خشکسالی بلند مدت 29 ساله را طی سالهای مورد مطالعه تجربه کرده است. خشکترین سال مربوط به ایستگاه سنندج در سال 1338 و مرطوبترین سال به ایستگاه چنگیزقلعه در سال1361 تعلق گرفت. در مجموع نتایج، بیانگر استقرار خشکی و کمبود منابع آبی به واسطه ی کاهش نزولات جوی طی سالهای گذشته در منطقه بود که این امر لزوم مدیریت بهینه منابع آبی در سطح استان را میرساند.

لینک کمکی