فایل رایگان نقش تشکل ها در افزايش بهره وري کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تشکل ها در افزايش بهره وري کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آب به عنوان یکی از عناصر اصلی حیات بشر دارای اهمیت ویژه ای میباشد. محدودیت منابع آب جهان و تخصیص بخش اعظم آن در امر تولید محصولات کشاورزی در مقابل افزایش رشد جمعیت جهان و نگرانی از کمبود مواد غذایی، دستاندرکاران صنعت آب را بهخصوص در کشورهای در حال توسعه متوجه گرایش به انجمنهای آب بران ( Water (Users’ Associations در بخش کشاورزی نموده است. در این پژوهش منظور از مشارکت، همکاری گروهی و یا انفرادی کشاورزان با یکدیگر و یا با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در انجام امور کشاورزی و بهرهبرداری و تعمیرات نگهداری از تاسیسات آبیاری و زهکشی است. این همکاری میتواند به صورت کمکهای نقدی نیروی انسانی و فعالیتهای اجتماعی باشد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از سابقه شبکه های آبیاری و زهکشی مازندران و تجربیات موجود در شرکت آب منطقه ای و مطالعات کتابخانه ای به بیان اهمیت وجود مشارکت و تشکلها در بحث کشاورزی، آبیاری و زهکشی پرداخته شود.

لینک کمکی