فایل رایگان آزمون اثرگذاري رشد نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آزمون اثرگذاري رشد نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها در ایجاد انگیزه تولید، حفظ قدرت خرید و توزیع درآمد در اقتصاد، در این مقاله به برر سی تاثیر رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران در طی سال های 1357-1395 پرداخته می شود. به این منظور از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیونی حداکثر درست نمایی بهره گرفته شده و تاثیر حجم نقدینگی بر تورم برآورد شده است. بر اساس نتایج تحقیق مهم ترین متغیرهای اثرگذار برتورم رشد تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازاری و کسری بودجه دولت می باشند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نرخ ارز بازاری رابطه مثبت و معنی داری با نرخ تورم دارند و متغیر کسری بودجه دارای رابطه معنی دار و منفی بر روی نرخ تورم می باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح نظام بودجه ریزی سیاست کاهش حجم نقدینگی را اجرا و با کاهش تقاضای کل و افزایش سرمایه گذاری به طور جدی با تورم مبارزه نماید.

لینک کمکی