فایل رایگان آينده پژوهي بازار کسب و کارهاي نوپا در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آينده پژوهي بازار کسب و کارهاي نوپا در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آینده پژوهی که حوزه ی پژوهشی نسبتا جدیداست که قلمرو آن، همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوهای عملی آدمی را می نوردد و نتایج حاصل از آن می تواند تاثیرات گسترده ای در هریک از این عرصه ها داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه تصویری ازآینده بازار کسب وکارهای نوپا در ایران 5 ساله براساس رویکرد آینده پژوهی و روش سناریو نویسی است. به این منظور از روش دلفی ومصاحبه های نیمه ساختار یافته جهت شناسایی عوامل موثر در حوزه بازار کسب وکارهای نوپا و همچنین تحلیل ساختاری با هدف شناسایی تاثیرات غیرمستقیم هریک از متغیرها و عوامل تاثیرگذار در کل سیستم استفاده شده و براساس زنجیره ی مارکوف تاثیرات غیر مستقیم هریک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. درنهایت پس از شناسایی عوامل کلیدی و تدوین چهار سناریو وضعیت این کسب وکارها و مرجع پاسخگویی و نوع ساختار آنها در افق زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش چهار سناریوی اصلی آینده بازار کسب و کارهای نوپا را در قالب سناریوی های افزایش حمایت های دولتی ، کاهش حمایت های دولتی ، توانایی تامین نیاز مالی و عدم توانایی تامین نیاز مالی تشریح می نماید. تصویرهای چهارگانه تشریح شده می تواند در جهت موفقیت بازار کسب وکارهای نوپا مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی