فایل رایگان اثر سبک رهبري تحول آفرين بر سلامت سازماني با توجه به نقش ميانجي ويژگي هاي شغلي و جو سازماني (مورد مطالعه:شرکت بيمه پارسيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر سبک رهبري تحول آفرين بر سلامت سازماني با توجه به نقش ميانجي ويژگي هاي شغلي و جو سازماني (مورد مطالعه:شرکت بيمه پارسيان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر برر سی اثر سبک رهبری تحول گرا بر سلامت سازمانی با توجه به نقش متغیرهای ویژگی های شغلی و جو سازمانی در شرکت بیمه پارسیان می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس شیوه اجرا یک تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری تحقیق حاضر 133 نفر از کارکنان و مدیران یازده شعبه شرکت بیمه پارسیان سه در استان شمالی کشور گیلان، مازندران و گل ستان می باشد که به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از نظرات 125 نفر از آنها استفاده شد. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی توسط ابزار پرسشنامه است. به منظور تحلیل داده های بدست آمده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر آزمون حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که سبک رهبری تحول گرا هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم (از طریق متغیرهای ویژگی های شغلی و جو سازمانی) بر سلامت سازمانی موثر است. سایر یافته های تحقیق نیز نشان دادند که ویژگی های شغل بر جو سازمانی موثر بوده و این جو نیز به نوبه رود بر سلامت سازمانی تاثیر گذار رواهد بود.

لینک کمکی