فایل رایگان اثر سرمايه انساني بر عملکرد رقابتي: : نقش واسطه اي از يکپارچگي زنجيره تامين (مطالعه موردي: شرکت ايران هورمون)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر سرمايه انساني بر عملکرد رقابتي: : نقش واسطه اي از يکپارچگي زنجيره تامين (مطالعه موردي: شرکت ايران هورمون) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف: تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد رقابتی با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین روش تحقیق:هدف کاربردی ، نوع کمی و روش توصیفی-پیمایشی ، جامعه اماری سطوح مدیریت و کارشناسی شرکت ایران هورمون که نمونه 181 از بین آنها انتخاب و برای و برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و ازمون فرضیات از نرم افزارهای SPSS32 و Smart PLS استفادده شده است. یافته ها: فرضیه اصلی ادعایی مبنی بر اینکه سرمایه سازمانی بر عملکرد رقابتی با نقش میانجی یکپارچگی تامین کننده تاثیر می گذارد بطور قوی تائید شد.نتایج: شواهد پژوهشی بیانگر آن است که نقش تاثیر سرمایه انسانی بر یکپارچکی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی در شرکت ایران هورمون بسیار قابل ملاحظه می باشد و همچنین یکپارچگی زنجیره تامین نیز نقشی کلیدی بر روی عملکرد رقابتی دارد. و تاکید نتایج تحقیق به توسعه عملیات های مدیریت زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامینپژوهشگران و صنعت گران بخصوص محیط پژوهشی این تحقیق دارد.

لینک کمکی