فایل رایگان اثر فرهنگ سازماني بر بهره وري کارکنان با نقش ميانجي سرمايه شناختي (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر فرهنگ سازماني بر بهره وري کارکنان با نقش ميانجي سرمايه شناختي (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی سرمایه شناختی است. جامعه آماری پژوهش 440 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان بوده که براساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 205 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( 2002 )، بهره وری نیروی انسانی جلالی فرهانی و همکاران ( 1396 ) و سرمایه شناختی بولینو ( 2002 ) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به تایید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که فرهنگ سازمانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق سرمایه شناختی موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان می شود

لینک کمکی