فایل رایگان اثرات تعاملي گرايش کارآفريني و قابليت مبتني بر مديريت منابع انساني بر عملکرد شرکت: نقش واسطه اي از نوآوري کارکنان (مطالعه موردي: پارک علم و فناوري پرديس تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات تعاملي گرايش کارآفريني و قابليت مبتني بر مديريت منابع انساني بر عملکرد شرکت: نقش واسطه اي از نوآوري کارکنان (مطالعه موردي: پارک علم و فناوري پرديس تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف:بررسی تاثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی متغیرنواوری کارکنان روش شناسی:هدف کاربردی ، نوع کمی و روش توصیفی-پیمایشی ، جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسیشرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری پردیس تهران، که از بین تعداد 605 نفر حجم نمونه 235 نفری انتخاب و برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (استخراج شاخص های مرکزی ، جمعیت شناختی ) نرم افزار Spss 32 و برای آمار استنباطی از معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده از نرم افرار smart PLS استفاده شده است. یافته ها:فرض ادعایی مبنی بر اینکه گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکت های کارآفرین با میانجی متغیرنواوری کارکنان تاثیر دارد بطور مثبت و معناداری تائید شد.نتایج: مدیر ان شرکت های دانش بنیان ، به عامل های گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی جهت بهبود عملکرد شرکت توجه خاص داشته باشند

لینک کمکی