فایل رایگان اثير تجربه برند بر وفاداري به برند با نقش تعديل گر هويت نام تجاري (موردمطالعه: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي سينره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثير تجربه برند بر وفاداري به برند با نقش تعديل گر هويت نام تجاري (موردمطالعه: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي سينره) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری به برند با نقش تعدیل گر هویت نام تجاری در بین مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پیمایشی و علی می باشد.جامعه آماری این پژوهش، مشتریانی که حداقل یک بار از محصولات آرایشی و بهداشتی سینره استفاده کرده اند که تعداد 384 نفر به صورت غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری جهت پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بومی سازی شده پژوهش هوانگ 2017 بوده است. روایی پرسشنامه به روش روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس. پی.اس.اس و اسمارت پی. ال. اس به کار گرفته شد جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس. پی.اس.اس و اسمارت پی. ال. اس به کار گرفته شد که نتایج حاصل حاکی از این است که، متغیر تجربه برند بر وفاداری برند تاثیر دارد و همچنین این متغیر با نقش میانجی عشق به برند و اعتماد به برند بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معنا داری داشته است و همچنین هویت نام تجاری این روابط را تعدیل می کند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای برند سینره ارائه شد.

لینک کمکی