فایل رایگان ارائه الگويي جهت مدلسازي نقش کارآفريني در ايجاد مدل کسبوکار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت اينسو آنسو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه الگويي جهت مدلسازي نقش کارآفريني در ايجاد مدل کسبوکار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت اينسو آنسو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

در این پژوهش، ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارافرینی در ایجاد مدل کسب وکار نواورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد، جهت بهره برداری توسط شرکت این سو ان سو؛ شرکت های ارائه دهنده خدمات نواورانه املاک و مستغلات و اساتید و دانشجویان رشته های کارافرینی و مدیریت فناوری نواورانه و نواوری، ارایه شد داده های مربوط به ابزار بومی سازی مولفه های پژوهش، در فاصله زمانی اواسط اردیبهشت ماه 1397 جمع اوری شدند اطلاعات جمع آوری شده جهت طراحی ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو به کمک محیط مدل سازی AMOS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل پیشنهادی پژوهش با توجه به خوشه Cluster کارآفرینی E در برگیرنده گره هایی Node از قبیل: فعالیت های کارآفرینانه در موتور نوآوری با کد رتبه بندی E1 روش های انتقال فناوری در کارآفرینی با کد رتبه بندی E2 چرخه حیات راهبرد فناوری در کارآفرین با کد رتبه بندی E3 معیارهای موثر بر انتقال فناوری در کارآفرینی با کد رتبه بندی E4 و خوشه Cluster مدل کسب و کار نوآورانه IBM در برگیرنده برگیرنده گره هایی Node از قبیل: ابعاد یک پروژه آینده نگاری مدل کسب و کار نوآورانه با کد رتبه بندی IBM محیط نهادی TIS از منظر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه که رتبه بندی IBM ، نتایج نوآوری راهبردی با کد رتبه بندی IBM، و خوشه Cluster رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات NSD در برگیرنده گره هایی Node از قبیل: نوآوری در توسعه محصول جدید ارائه خدمات نوآورانه با کد رتبه بندی NSD فرآیند تدوین نقشه راه فناوری جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با کد رتبه بندی NSD کانال های خارجی منبع نوآوری جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با کد رتبه بندی NSD تدوین شد در نهایت حجم نمونه این پژوهش برابر است با 300 نفر از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری 100 نفر از خبرگان دانشگاهی و 200 نفر از خبرگان حوزه املاک و مستغلات مشهد و شرکت این سو آن سو که با ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی و نمونه گیری گلوله برقی شدند. به عبارت دیگر با توزیع 312 پرسشنامه در میان خبرگان جامعه آماری، در پایان امکان گردآوری نظرات 300 نفر از خبرگان مذکور، میسر گردید . داده های مربوط به ابزار گردآوری اطلاعات ابزار اندازه گیری تاثیر متغیرهای موثر بر تحلیل نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو در فاصله زمانی اوایل اردیبهشت ماه سال 1397 جمع آوری شدند. در نهایت مشخص گردید، مهم ترین نتایج پژوهش حاضر عبارت است از اینکه همبستگی عاملی بین متغیرهای خوشه رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات NSD در شرکت این سو آن سو و خوشه مدل کسب و کار نوآورانه IBM براساس بارهای ساختاری تحلیل عاملی تاییدی برابر با 0.936 و همبستگی عاملی بین خوشه رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات NSD در شرکت این سو آن و خوشه کارآفرینی E براساس بارهای ساختاری تحلیل عاملی تاییدی برابر با 0.566 و همبستگی عاملی بین خوشه مدل کسب و کار نوآورانه IBM و خوشه کارآفرینی E بر اساس بارهای ساختاری تحلیل عاملی تاییدی برابر با 0.521 محاسبه شده است.

لینک کمکی