فایل رایگان ارائه مدل قصد خريد نهاده هاي کشاورزي مبتني بر اطلاعات بازارابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدل قصد خريد نهاده هاي کشاورزي مبتني بر اطلاعات بازارابي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

امروزه شرکت های با عملکرد برتر در صنایع مختلف، به واسطه اطلاعات بازاریابی جهت دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل قصد خرید نهاده های کشاورزی مبتنی بر اطلاعات بازاریابی است. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدل سازی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شش پرسشنامه به تناسب متغیرهای تحقیق است که روایی و پایایی آنها در پژوهش های قبلی مورد تایید قرار گرفته بودند و محقق جهت اطمینان بیشتر مجددا به اعتبارسنجی پرسشنامه در طول تحقیق پرداخته است. پرسشنامه 30 سوالی مذکور در بین 390 نفر از خریداران محصولات کشاورزی که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند، توزیع گردید. پس از گردآوری داده ها روایی ابزارهای پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدیو پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش از آزمون تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل حاکی از آن است که مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است.

لینک کمکی