فایل رایگان ارزيابي استعداد و توانايي تجاري مديران در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي استعداد و توانايي تجاري مديران در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل رایگان ارزيابي استعداد و توانايي تجاري مديران در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر محتوا، توصیفی - پیمایشی است از نظر نوع داده های جمع اوری شده، از نوع کمی است برای جمع جوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است که روایی آن توسط استاد راهنما و متخصصین تایید شده و پایایی ان با استفاده از ازمون الفای کرونباخ برای تمام متغیرها بیشتر از 0/7 بدست امده است در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و LISREL و با استفاده از معادلات ساختاری و ازمون تی تک نمونه ای انجام شده است نتایج بدست امده نشان داد که استعداد تجاری مدیران، توانایی تجاری مدیران و عملکرد مدیران در وضعیت مطلوبی قرار دارند و از طرفی نتایج نشان داد که استعداد تجاری مدیران با عملکرد مدیران در شرکت بهره بررداری نفت و گازآغاجاری رابطه معناداری دارد و همچنین استعداد تجاری مدیران بر سطح توانایی مدیران رابطه معناداری دارد و سطح توانایی تجاری مدیران برر عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی