فایل رایگان ارزيابي عملکرد اداره کل غرب سازمان تامين اجتماعي تهران بزرگ با روش تحليل پوششي داده ها DEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد اداره کل غرب سازمان تامين اجتماعي تهران بزرگ با روش تحليل پوششي داده ها DEA :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

تغییرات فناوری و رقبا دو چالشی هستند که در جهان کنونی، محیط کسب و کارها را با آن چنان نوساناتی روبرو نموده اند که بدون پیش بینی آنها شرکت ها محکوم به شکست خواهند بود. به همین علت مدیران در محیط دشوار کسب و کار فعلی، می بایست عملکرد سازمان ها را به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار داده تا بتواند در مواجه با دگرگونی های اقتصادی بهترین تصمیم ها را اتخاذ نمایند. لذا در این پژوهش سعی شده است عملکرد اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده ها در قالب سنجش کارآیی و بهره وری در بازه زمانی 90-96 مورد بررسی قرار گرفته شود. لذا نتایج آن بوده این اداره کل در بازه زمانی مورد مطالعه در سه الگوی VRS,CRS,SEکارا بوده است ونتایج برآورد تغییرات بهره وری به روش شاخص مالم کوئیست در همین بازه زمانی نیز حاکم از آن است تغییرات بهره وری، کل عوامل تولید در این اداره کل فقط در سال 95-96 از وضعیت خوبی برخوردار بوده و رشدی را به میزان 1/004 تجربه کرده است ضمن اینکه کمترین میزان تغییرات بهره وری کل مربوط به سال 93-94 به میزان 0/732 می باشد. این در حالی است که برآورد بهره وری کل عوامل تولید در بین سال های 90-96 به میزان 0/865 می باشد که نشان از وضعیت نامساعد بهره وری کل عوامل تولید در اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران است.

لینک کمکی