فایل رایگان ارزيابي و رتبه بندي روش هاي بازاريابي صنعتي نسبت به عملکرد کارکنان مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي تندگويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و رتبه بندي روش هاي بازاريابي صنعتي نسبت به عملکرد کارکنان مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي تندگويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی روش های بازاریابی صنعتی نسبت به عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی) می باشدابزار گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت پذیرفت. روایی و پایایی پرسشنامه صورت گرفت جامعه آماری شامل 2500 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 334 نفرمحاسبه گردید. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی جداول و نمودارهای فراوانی و آماراستنباطی آزمون همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند متغیره ضریب تبیین، آزمون دوربین واستون، ضریب تعدیل شده می باشد میزان آماره دوربین واتسون برای کلیه فرضیات مورد بررسی بیشتر 1/5 بدست آمد که حاکی از کفایت مدل مورد بررسی دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین بازاریابی صنعتی و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین مزایای محصول و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین مزایای خدمات و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد بین مزایای دانش و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین هزینه فرایند و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی مثبت معنی داری وجود دارد. بین قیمت و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی