فایل رایگان بازاريابي پسته (بررسي موردي استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازاريابي پسته (بررسي موردي استان فارس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه پسته به عنوان یکی از مهمترین محصولات صادراتی کشور ایران هست که سهم عمدهای در درآمد ارزی کشور دارد.دراین بین استان فارس در مقام چهارم تولید پسته در کشور قرار دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی بازاریابی این محصول در ماه های مختلف طی 4 سال 89-90-91-92 در این استان می باشد. البته دراینبین به مسائلی مانند سطح زیر کشت محصول در استان و مشکلات بازاریابی و ... نیز توجه شده است. پس به طورکلی اهداف ما عبارتاند از: * بررسی سطح زیر کشت و عملکرد محصول در استان * محاسبه حاشیه های بازاریابی (حاشیه کل – حاشیه عمدهفروشی – حاشیه خرده فروشی) با توجه به قیمت در ماه هایمختلف و تجزیه وتحلیل آن. * بررسی مسیرهای متعدد بازاریابی این محصول در استان و مشکلات موجود در بازاریابی و ارائه پیشنهادها.

لینک کمکی