فایل رایگان بررسي اثر (آميخته بازاريابي) براحساس به برند با نقش ميانجي شهرت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برندهاي گوشي هاي تلفن همراه سامسونگ در سطح استان لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر (آميخته بازاريابي) براحساس به برند با نقش ميانجي شهرت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برندهاي گوشي هاي تلفن همراه سامسونگ در سطح استان لرستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

در چند سال اخیر محققان به احساسات مصرف کنندگان به برند علاقه شدیدی نشان داده اند. مطالعه رفتار مصرف کنننده با تمرکز بر تئوری عقلایی تصمیم گیری کلاسیک به خرید غیرمنطقی درحال تکامل است. امروزه محققان شروع به بررسی واکنش عاطفی و حسی و جنبه سرگرمی رفتار مصرف کننده کرده اند. مصرف کنندگان در زندگی خود با هزاران برند در تعامل هستند اما آنها زنجیره عاطفی شدید خود را با تعداد بسیارکمی از این برندها توسعه می دهند برندهای قوی که به احساس برند مصرف کنندگان تبدیل شده اند غالبا رهبران بازار محسوب می شوند با توجه به اهمیت ارتباطات رفتار مصرف کننده با برند هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آمیخته بازاریابی بر احساس به برند با نقش میانجی شهرت برند می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش، کلیه مصرف کنندگان برندهای گوشی تلفن همراه سامسونگ در سطح استان لرستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به اندازه 384 نفر از مصرف کنندگان گوشی های سامسونگ به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است که روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای 12 AMOS و SPSS19 استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد که در سطح اطمینان 0/95 آمیخته بازاریابی بر احساس به برند با نقش میانجی شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی