فایل رایگان بررسي ارائه الگوي رابطه عوامل آميخته بازاريابي با ميزان فروش شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارائه الگوي رابطه عوامل آميخته بازاريابي با ميزان فروش شرکت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

درک ساختار رقابتی بازار بیش از هرچیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و درخواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره گیری از عوامل موثر بر بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخص از فروش و سهم بازار مورد نظر است. سهم بازار غالبا همراه با سودآوری است ونسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با استفاده از میزان فروش و سهمی که از شرکت از یک کالا با محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود، به همین جهت شرکت ها به دنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده آمیخته بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان جدید برخوردار است.در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش و اندازه سهم بازار، همین آمیخته بازاریابی است به عبارتی به کارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به شرکت ها و سازمان ها برای ایجاد و بکارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می باشد با توجه به اهمیت فروش در میزان توسعه و رشد شرکت ها امری بسیار مهم است که عوامل زیادی بر این مقوله موثر واقع می شوند که یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر فروش عناصر آمیخته بازاریابی می باشد. در این پژوهش به دلیل بررسی نقش و اهمیت عناصر آمیخته در میزان فروش و تبیین روابط هرکدام از این عناصر با همدیگر و ارتباط آنها با فروش دارای اهمیت می باشد، هدف از این پژوهش ارایه الگوی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت و تشخیص و تبیین نقش مهم ترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش سایر شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر از نظرنوع جمع آوری داده ها یک آمیخته می باشد. به این صورت که ابتدا یک فرایند کیفی و سپس یک فرایند کمی را دنبال می کند. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی می باشد زیر نتایج تحقیق در شرکت ها لبنیاتی استان فارس که نمونه کمی آن نیز قابل آزمون قرار خواهد گرفت، کاربرد خواهد داشت و در پایان نیز نتیجه و پیشنهادهای پژوهش به صورت کاربردی ارایه خواهد شد. روش پژوهش قسمت کمی تحقیق توصیفی پیمایشی است، حجم نمونه مورد بررسی در این تحقیق برابر با 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت گرایش بازاریابی در نظر گرفته شده است در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، 358 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه فارس برای بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در توسعه فروش شرکت انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار در بخش کیفی از نظر خبرگان و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است.

لینک کمکی